Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Definicje.

Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

1) Beneficjent – osoba wskazana przez Klienta do realizacji Vouchera;

2) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie;

3) Konto użytkownika – konto w Sklepie uruchomiane po dokonaniu Rejestracji przez Klienta;

4) Koszyk – formularz na stronie Sklepu, w którym widoczne są zamówione przez Klienta Usługi Masażu lub Vouchery;

5) Usługa Masażu – usługa masażu świadczona przez Sprzedawcę;

6) Regulamin – niniejszy dokument, spełniający kryteria art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730);

7) Rejestracja – czynność faktyczna podejmowana przez Klienta w celu założenia Konta użytkownika;

8) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://old.studiodewi.pl

9) Sprzedawca – Milena Mysera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milena Mysera „DEWI”, al. Zygmunta Krasińskiego 24A lok. 9, 30-101 Kraków, NIP: 7282619983, REGON: 360764218;

10) Umowa Sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana za pośrednictwem Sklepu, dotycząca sprzedaży Usługi Masażu lub Vouchera;

11) Voucher – dokument wystawiony przez Sprzedawcę uprawniający do bezgotówkowego nabycia Usługi masażu;

12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia wstępne.

1. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Sprzedawca, legitymujący się następującymi danymi:

a) adres do doręczeń: al. Zygmunta Krasińskiego 24A lok. 9, 30-101 Kraków;

b) adres e-mail: biuro@studiodewi.pl

c) numer telefonu: +48 573 317 666;

d) numer rachunku bankowego: 70105014451000009208001884

2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

3. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści jest warunkiem rejestracji Konta użytkownika i złożenia Zamówienia w Sklepie.

4. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania urządzenia elektronicznego (np. komputera stacjonarnego, laptopa) z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu z użyciem jak największej liczby popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i urządzeń elektronicznych.

5. Sprzedawca legitymuje się prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami do nazwy (firmy), znaku towarowego oraz autorskimi prawami majątkowymi do strony internetowej. Wymienione prawa objęte są ochroną na podstawie obowiązującego prawa, a korzystanie z nich przez osoby trzecie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy.

6. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami. Klienci zobowiązani są wykorzystywać funkcje Sklepu z poszanowaniem prawnie chronionych interesów Sprzedawcy oraz osób trzecich.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub trudnościami związanymi z brakiem kompatybilności Sklepu z uwarunkowaniami technicznymi, leżącymi po stronie urządzenia lub oprogramowania stosowanego przez Klienta.

§ 3. Konto użytkownika.

1. Utworzenia Konta użytkownika następuje po dokonaniu przez Klienta nieodpłatnej Rejestracji poprzez stronę: https://old.studiodewi.pl/moje-konto/ Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy oraz miejscowość, numer domu, ewentualnie mieszkania) oraz numer telefonu.

2. Po dokonaniu Rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie – na wskazany przez siebie adres e-mail – potwierdzenie jej dokonania. Z tą chwilą Konto użytkownika staje się aktywne.

3. Do przeglądania asortymentu Sklepu nie jest wymagane posiadanie Konta użytkownika.

4. Konto użytkownika umożliwia składanie Zamówień. Na Koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, w tym historia Zamówień. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony zindywidualizowanym loginem i hasłem. Wyboru hasła i loginu dokonuje Klient.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta użytkownika. W granicach obowiązującego prawa jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia Konta użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail: biuro@studiodewi.pl Rezygnacja nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych za pośrednictwem Konta i potwierdzonych przez Sprzedawcę przed datą otrzymania oświadczenia o rezygnacji z konta.

7. Istnieje również możliwość dokonania zakupu w Sklepie bez zakładania Konta użytkownika.

§ 4. Zamówienia Usług Masażu.

1. Za pośrednictwem Sklepu Klient może składać Zamówienia na Usługę Masażu o dowolnej porze dowolnego dnia (Sklep funkcjonuje nieprzerwanie przez całą dobę).

2. Zamówienie może dotyczyć jednego lub większej liczby Usług Masażu.

3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, należy wybrać w Sklepie Usługę Masażu oraz kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie konieczne jest podjęcie kolejnych czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje. Klient może zmodyfikować wybór, dodać albo usunąć wybrane Usługi Masażu z Koszyka.

4. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem. Podsumowanie będzie obejmować:

a) dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu oraz rachunek bankowy;

b) wyszczególnienie poszczególnych Usług Masażu z podaniem ceny jednostkowej i łącznej;

c) informacje o ewentualnej zniżce z tytułu zapisania się na Newsletter;

d) możliwych sposobach płatności.

6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data uznania rachunku Sprzedawcy. Brak zapłaty w tym terminie skutkować będzie anulowaniem Zamówienia.

7. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy, niezwłocznie skontaktuje się on z Klientem w celu potwierdzenia czasu i miejsca realizacji świadczenia.

§ 5. Vouchery.

1. Za pośrednictwem Sklepu Klient może kupić Voucher lub większą liczbę Voucherów. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, do takich Zamówień znajduje zastosowanie § 4 Regulaminu.

2. Każdy Voucher jest imienny i posiada swój kod. Jest on wystawiany na dane Klienta albo innej osoby, wskazanej jako Beneficjent. Przy składaniu Zamówienia, Klient ma możliwość podania danych Beneficjenta, któremu ma zostać przesłany Voucher.

3. Voucher, którego Zamówienie zostało opłacone, jest przesyłany drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta w terminie 1 dnia roboczego. Jeżeli w tym terminie wiadomość e-mail z Voucherem nie dotrze do Klienta, wówczas powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą. Voucher można również odebrać osobiście pod adresem: ul. Aleja Zygmunta Krasińskiego 24 A/9, 30-101 Kraków. Istnieje także możliwość przesłania Vouchera przesyłką pocztową (za dodatkową opłatą 20 PLN) na podany przez Klienta adres.

4. Termin ważności vouchera wynosi 3 miesiące od daty wystawienia.

5. Voucher może zostać zrealizowany przez podanie kodu za pośrednictwem Sklepu. Nie wyklucza to możliwości realizacji Vouchera telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Przy realizacji Vouchera, jego posiadacz może do niego dopłacić, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać, jest wyższa niż wartość wskazana na Voucherze.

7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi do Sprzedawcy.

8. W przypadku braku odwołania sesji lub nie przyjścia w umówionym terminie voucher przepada. Możliwość odwołania sesji z minimalnym 1 dniowym wyprzedzeniem.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Vouchera po jego przekazaniu Klientowi lub Beneficjentowi oraz za niewłaściwe użycie vouchera (niezgodnie z przypisaną do niego usługą).

§ 6. Ceny i metody płatności.

1. Ceny Usług masaży i Voucherów są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. W przypadku Voucherów, ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a) przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;

b) płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl, PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy. Reklamacje.

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożonego Zamówienia), bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od Umowy jest traktowane jako brak jej zawarcia.

2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@studiodewi.pl

3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje takim samym sposobem, w jaki Konsument dokonał zapłaty tytułem realizacji Zamówienia.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy wygasa, gdy Sprzedawca wykonał Usługę Masażu oraz gdy Klient lub Beneficjent zrealizował Voucher.

5. Jeśli z przyczyn nieleżących po jego stronie Klient lub Beneficjent nie może dokonać realizacji Vouchera zakupionego za pośrednictwem Sklepu, istnieje możliwość zmiany osoby, której dotyczy Voucher, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji zamówionej Usługi Masażu. Zmianę beneficjenta należy zgłosić na adres e-mail: biuro@studiodewi.pl.
Klient ma również prawo do złożenia reklamacji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania opłaconej Usługi Masażu. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia z reklamacją.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych na tle składanego Zamówienia w Sklepie. W szczególności, może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl) oraz na stronie internetowej dotyczącej europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

§ 9. Pozostałe postanowienia.

1. Możliwość składania Zamówień w trybie niniejszego Regulaminu nie wyłącza możliwości ich dokonywania w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności Sprzedającego. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na zmiany przepisów obowiązującego prawa, sposobów płatności i technicznych warunków korzystania ze Sklepu – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O wprowadzonej zmianie Sprzedawca informuje Klientów zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495).

 

Formularz odstąpienia od umowy

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

…………………………

podpis konsumenta

Przewiń do góry